Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Senz Interim B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Interim: Senz Interim B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Het Eeftink 11-31, 7541WH te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65924177.
 2. Opdrachtgever: iedere onderwijsorganisatie met wie Senz Interim een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook de natuurlijke persoon die deze organisatie in het kader van de Overeenkomst vertegenwoordigt.
 3. Partijen: Senz Interim en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Senz Interim zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Senz Interim zich in het kader van de Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, consultancy, het geven van applicatietrainingen en workshops en het verrichten van talentanalyses.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Senz Interim tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Senz Interim. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Senz Interim (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Senz Interim kan door hem nog worden herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Senz Interim, binden hem niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Senz Interim op de eventueel daartoe door Senz Interim aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Senz Interim, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Senz Interim anders aangeeft.
 4. De natuurlijke persoon die de Overeenkomst namens de Opdrachtgever sluit, verklaart door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is jegens Senz Interim hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Senz Interim voorgeschreven wijze, aan Senz Interim verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Senz Interim verstrekte informatie. Senz Interim is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Senz Interim steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties. In geval van applicatietrainingen dient de Opdrachtgever in elk geval tijdig toegang te geven tot de benodigde applicaties.
 3. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten.
 4. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, dient Senz Interim op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van een voor de Dienstverlening geschikte ruimte alsook alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Senz Interim gewenste zaken en voorzieningen.
 5. Indien en voor zover werknemers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel andere door de Opdrachtgever aangewezen derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Senz Interim en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Senz Interim mogelijk te maken.
 6. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Senz Interim, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de eventuele daardoor voor Senz Interim ontstane extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Interim is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden als bedoeld in dit artikel. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Senz Interim, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Senz Interim, zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Senz Interim bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Senz Interim gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst betreffende consultancy wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd. Overeenkomsten die voorzien in overige Dienstverlening eindigen door volbrenging.
 2. Een Overeenkomst betreffende consultancy wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde lid tijdig is opgezegd.
 3. Een Overeenkomst betreffende consultancy eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. Indien deze Overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt deze op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN APPLICATIETRAININGS- EN WORKSHOPSESSIES

Na inschrijving is er een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden. De bedenktermijn van 14 dagen vervalt als het eerste leermoment heeft plaatsgevonden.

Indien een geplande applicatietrainings- en workshopsessies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd tot 14 dagen vóór aanvang daarvan, geschiedt annulering kosteloos. In geval annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (exclusief) en 7e dag (inclusief) vóór aanvang van de sessie, is de Opdrachtgever 50% van de voor die sessie geldende prijs verschuldigd. In geval van latere annulering of omdat Senz Interim om een andere aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid de sessie geen doorgang kan laten vinden, blijft de Opdrachtgever de volledige voor die sessie geldende prijs verschuldigd.

ARTIKEL 8. | NIET-REGULIERE BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Interim kan de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van gewichtige redenen, zoals wanneer Senz Interim op redelijke grond niet bereid is de Diensten volgens de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Opdrachtgever Senz Interim niettemin aan die aanwijzingen houdt, of wanneer Senz Interim op goede grond het vertrouwen in de Opdrachtgever heeft verloren. Tevens in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Senz Interim vrij om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 2. Interim is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Senz Interim in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien de Overeenkomst niet op reguliere wijze eindigt conform het bepaalde in artikel 6, heeft Senz Interim, onverminderd het bepaalde in artikel 7, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de prijs, alsook de eventueel bedongen en reeds gemaakte reiskosten als bedoeld in artikel 10.1. Bij de bepaling van deze vergoeding wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Senz Interim verleende Diensten, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. Senz Interim maakt tevens aanspraak op vergoeding van de nog niet verleende Diensten of zelfs de volledige prijs, indien het einde van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen en de vergoeding, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt voor vaststelling van de prijs als hiervoor bedoeld, het geschatte totaalbedrag dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn als ware de Overeenkomst volledig nagekomen, als uitgangspunt genomen.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door Senz Interim.
 5. Indien Senz Interim de Overeenkomst op grond van dit artikel beëindigt, zijn alle eventuele vorderingen die Senz Interim nog op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Interim is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Senz Interim geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte van personeel, rampen, overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand, overstroming en technologische beperkingen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Artikel 8, lid 3 en verder zijn van overeenkomstige toepassing op ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van overmacht.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, REISKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Partijen komen de prijs en eventuele reiskosten uitdrukkelijk en Schriftelijk overeen. Tenzij uitdrukkelijk anders door Senz Interim aangegeven, zijn alle door hem vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 2. In geval van een uurtarief en/of reiskosten, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend. Behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, is de administratie van Senz Interim bepalend voor de vaststelling van de gewerkte uren en gemaakte kosten.
 3. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft, is Senz Interim gerechtigd de Opdrachtgever wekelijks of maandelijks te factureren.
 4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur vermelde betaalinstructies.
 5. Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 6. Interim is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Interim verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de betreffende verbintenis dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt Senz Interim zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Senz Interim kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden.
 2. Interim is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Interim is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van stagnatie in de dienstverlening van de Opdrachtgever. Senz Interim kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Senz Interim in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Senz Interim aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Senz Interim toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Senz Interim is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Senz Interim beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Senz Interim betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Senz Interim nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat uit hoofde van de door Senz Interim afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Senz Interim dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Senz Interim van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Senz Interim toerekenbaar is. Indien Senz Interim uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Senz Interim zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Senz Interim, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Senz Interim en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

 1. Interim zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst Senz Interim ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Senz Interim.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. Interim is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13. | AFHANDELING VRAGEN

 1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de Diensten worden binnen vijf werkdagen beantwoord.
 2. Vragen die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen vijf werkdagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

Klachtenprocedure

Senz Interim vindt het uiterst belangrijk tevreden Opdrachtgevers te houden.

 • Indien door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Diensten tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de Opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de Dienst, in te dienen bij de directie van Senz Interim. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vervalt ter zake elke aansprakelijkheid van Senz Interim.
 • De ontvangst van de klacht wordt door Senz Interim binnen één week Schriftelijk bevestigd aan de Opdrachtgever.
 • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Senz Interim.
 • De directie van Senz Interim zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stelt Senz Interim de Opdrachtgever op de hoogte van het uitstel.
 • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen Partijen, Wendt de Opdrachtgever zich tot een onafhankelijke derde partij,  evl advocaten.
 • Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Algemene uitgangspunten bij klachten

 • Interim houdt in zijn klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
 • Interim neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van een naam, (e-mail)adres en de datum van de melding.
 • Interim verstuurt een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de ingediende klacht, evenals van de eventuele maatregelen die Senz Interim naar aanleiding van de bevindingen heeft ondernomen of zal ondernemen.
 • Klachten worden tot minstens één jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Senz Interim wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Onze opdrachtgevers

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijslogistiek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de Senz Interim nieuwsbrief.

Please wait...

Hartelijk dank voor het aanmelden op de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Er is een bevestigingsmail naar u verzonden. Deze moet u eerst bevestigen voordat u mails van ons zult ontvangen.