Projectmanagement

Projectmanagement kenmerkt zich door een afbakening in tijd, geld, mensen en door een concrete opdrachtformulering met SMART geformuleerde einddoelen. Dit lijkt simpel en vanzelfsprekend, echter de ervaring van Senz Interim leert anders.
In de complexe wereld van het onderwijs hangt veel met elkaar samen. Onderwijsinstellingen zijn immers grote instellingen, met veel verschillende afdelingen en functies. Hierdoor bestaat het risico dat essentiële schakels in de onderwijslogistieke keten vergeten worden, wat een gevaar vormt voor het welslagen van een project.
De consultants van Senz Interim weten als geen ander dat de voorbereiding van het project een van de belangrijkste speerpunten is voor het succesvol zijn van een project. In nauw overleg wordt vooraf vastgesteld wat het project moet gaan opleveren en welke stappen gezet moeten worden om de geformuleerde doelen te behalen. Daarnaast weten de consultants van Senz Interim wie in welke fase voor welk onderdeel van het project betrokken dient te worden.

Van SMART-doelen tot essentiële schakels; de consultants van Senz Interim zorgen voor succesvolle resultaten. 

Implementaties van plan- en roostersoftware
(Xedule, Untis, TimeEdit, TermTime, e.a.)

Senz Interim heeft actueel inzicht in wat de markt op het gebied van plan- en roostersoftware te bieden heeft en kan deze inzichten vertalen naar de praktijk binnen uw onderwijsinstelling.

Een consultant van Senz Interim ondersteunt de onderwijsinstelling bij de implementatie van nieuwe plan– en roostersoftware. Hij of zij levert kennis die voor uw implementatie nodig is en die binnen uw onderwijsinstelling onvoldoende aanwezig is. Hierbij kunnen wij naast technische ondersteuning ook een rol spelen in het organiseren en het aansturen van uw project. De nieuwe applicatie moet zo geïmplementeerd worden dat het uw onderwijslogistieke proces ondersteunt, dat alle gebruikers in staat zijn om er mee te werken en dat de processen zo zijn ingericht dat deze passen bij de gebruikte applicatie.

De consultants van Senz Interim werken hierbij nauw samen met de betrokkenen en gebruikers van  uw onderwijsinstelling om zo het optimale resultaat te behalen..

Heeft de implementatie reeds plaatsgevonden maar merkt u toch dat de behoefte aan ondersteuning aanwezig is? Neem ook dan ook contact met ons op! Samen met u kijken we naar het kennisniveau van uw medewerkers en wordt er een trainings- of opleidingsprogramma opgesteld. Wij bieden geen standaard programma aan, maar staan voor kwaliteit en maatwerk.

lees meer
Verbetertrajecten en herinrichting van het onderwijslogistieke proces

Processen zijn de verbindende factor tussen allerlei aspecten die spelen in een organisatie. Een proces bevat afspraken, beschrijvingen, rollen en verantwoordelijkheden van een gehele keten, bijvoorbeeld het plan- en roosterproces.

Processen die niet naar tevredenheid verlopen zijn niet per definitie fout, maar kunnen wel verbeterd worden. De consultants van Senz Interim kunnen samen met u uw onderwijslogistiek procesanalyseren en concrete verbeterpunten benoemen. Wij presenteren dan een plan van aanpak dat bestaat uit het analyseren, modelleren en uitvoeren van de verbeteringen. Wij analyseren uw proces door te kijken naar de huidige procesflow en geven aan waar mogelijk verbeteringen in aangebracht kunnen worden.

Wij modelleren onze aanbevelingen door deze te vertalen naar concrete oplossingen die passen bij uw onderwijsinstelling om deze vervolgens in de praktijk uit te voeren. Onze consultants kijken hierbij niet alleen naar het proces, maar hebben ook oog voor de menskant in het proces. Zitten de huidige medewerkers op de juiste plek? Waarin kunnen zij optimaal ondersteund worden en wat hebben zij nodig zodat zij mee kunnen komen met de veranderingen? Een talentanalyse kan onderdeel zijn van dit traject.

Mocht uit het verbetertrajact voortvloeien dat er een volledige herinrichting van het proces noodzakelijk is dan kan Senz Interim hier ook een rol in spelen door de begeleiding en/of uitvoering van het verbetertraject voor onze rekening te nemen. Senz Interim biedt geen standaard programma aan, maar gaat voor kwaliteit en maatwerk.

lees meer
Organisatieveranderingen

Een organisatieverandering is een veranderproces die de gehele onderwijsinstelling in de kern kan gaan raken. Het gaat hier immers niet alleen over het veranderen en aanpassen van processen maar raakt ook de cultuur van een organisatie. De consultants van Senz Interim kunnen uw onderwijsinstelling hierin ondersteunen. Onze aanpak bestaat uit een gedegen onderzoek, advies en praktische begeleiding op maat voor uw onderwijsinstelling. Het is de kunst om een passende aanpak te kiezen die past bij de situatie, uw organisatie en de mensen die er werken. In onze adviezen staat kwaliteit en aandacht centraal. Wij brengen evenwicht tussen inhoud en procesmatige ondersteuning.

Wij geloven niet in dé aanpak of dé methode. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Samen met u gaan we kijken welke wijze voor uw organisatie het meest passend is.Niet alleen bij het begeleiden van het gehele proces kunnen wij ondersteuning bieden maar ook bij specifieke onderdelen. Heeft uw team behoefte aan coaching, een assessment of talentanalyse? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.Neem contact met ons op wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning of begeleiding in uw veranderproces. Met onze brede expertise kunnen wij uw onderwijsinstelling op maat ondersteunen.

lees meer
Huisvestingsvraagstukken

Het slimmer investeren in huisvesting wordt met de komst van e-learning en afstandsonderwijs steeds belangrijker. Waar voorheen op basis van het aantal studentinschrijvingen redelijk snel een inschatting gemaakt kon worden voor de benodigde huisvesting, is dit tegenwoordig een stuk complexer. Niet alleen e-learning en afstandsonderwijs zijn hier een belangrijke oorzaak van, ook de continu veranderende vorm van onderwijs speelt een rol. Denk hierbij aan kleiner wordende klassen, het aanbod van individueel onderwijs of verschillende vormen van onderwijs.

De vraag naar huisvesting wordt deels bepaald tijdens het roosteren, waarbij de roosters o.a. afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van docenten. De beschikbaarheid van docenten is op haar beurt weer afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Dit alles benadrukt dan ook dat huisvesting sterk in relatie staat tot onderwijslogistiek. Onderstaande vraagstukken, welke grotendeels bij roostermakers bekend zijn, kunnen dan ook zeer waardevol zijn voor het bepalen van de benodigde huisvesting op zowel korte- als lange termijn:

  • Wat is de vraag naar de verschillende type lokalen gedurende een onderwijsperiode?
  • Welke capaciteit wordt gevraagd? Bijvoorbeeld; hoeveel lokalen met een capaciteit van 20 studenten hebben wij nodig
  • Hoe vol zitten de lokalen daadwerkelijk en hoe ervaren studenten de bezetting van de lokalen?
  • Is de vraag naar bepaalde lokalen in alle perioden of gedurende een week gelijk? Of kunnen wij lokalen flexibeler inrichten zodat een lokaal anders ingericht kan worden op basis van de vraag?
  • Wordt het maximale rendement behaald uit de huidige manier van zalen toewijzen?Wat vinden studenten van het huidige ruimtegebruik? Kunnen ze makkelijk een werkplek vinden en / of reserveren?
lees meer
Toetslogistiek

Een belangrijk onderdeel binnen het onderwijslogistieke proces is de toetslogistiek. Binnen de toetslogistiek heb je te maken met meerdere partijen die uiteenlopende belangen hebben. Zo wil de toetsorganisatie al vroeg in het proces alles vastleggen, terwijl docenten graag op het laatste moment nog wijzigingen willen kunnen doorvoeren. Het is dus van belang dat er gezocht wordt naar  een uniform werkproces die voor alle partijen en betrokkenen werkbaar is. De consultants van Senz Interim kunnen hierin ondersteuning bieden. Zij kijken met een helicopterview naar het proces en zijn in staat om hun observaties te koppelen aan de uitgangspunten van het toetslogistieke proces binnen uw onderwijsinstelling. Door hun communicatieve vaardigheden zijn zij in staat een heldere onderbouwing te geven van mogelijke keuzes, zijn zij in staat om op basis van deze onderbouwing beslissingen te nemen. Hierbij wordt de impact op de medewerkers bij de onderwijsinstelling niet uit het oog verloren.

Wilt u meer weten over hoe Senz Interim hier een bijdrage in kan leveren? Neem dan contact met ons op.

lees meer